Tag Archives: ukara

Ukara Panyuwun Adalah

Ukara Panyuwun Adalah

Ukara Panyuwun Adalah – Pak, kula Panyuwun dipundhutake sepedah! Ukara “njaluk kertas, wik” wonten tembung ‘njaluk’ menika ingkang buktekaken menawi ukara menika ukara panyuwun, aku nyuwun banyune! Menurut pengertianya, ukara panyuwun adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan maknanya. Ukara “njaluk kertas, wik” …

Read More »